تصمیم سازی | Decision Making

جزوه درس تصمیم گیری

جزوه درس تصمیم گیری، جزوه درس تصمیم گیری چند معیاره، جزوه تصمیم سازی، درس آنالیز تصمیم، جزوه درس تئوری تصمیم گیری، جزوه درس سیستم های تصمیم یار، جزوه درس کاربرد تئوری تصمیم گیری

جزوه درس تصمیم گیری، جزوه درس تصمیم گیری چند معیاره، جزوه تصمیم سازی، درس آنالیز تصمیم، جزوه درس تئوری تصمیم گیری، جزوه درس سیستم های تصمیم یار، جزوه درس کاربرد تئوری تصمیم گیری

جزوه درس تصمیم گیری

دانلود رایگان جزوه آموزشی تصمیم گیری سازمانی

این جزوه آموزشی به تشریح این مطالب پرداخته است: مفاهیم تصمیم، تصمیم گیری، سازمان و تصمیم گیری سازمانی؛ انواع تصمیم گیری؛ انواع مدل ها و شیوه های تصمیم گیری؛ تکنیک ها و فنون تصمیم گیری سنتی و جدید؛ انواع مراجع تصمیم گیری سازمانی با توجه به سطوح سازمانی؛ انواع الگوهای تصمیم گیری فردی و گروهی؛ انواع تصمیم های مدیریتی؛ و عوامل مؤثر در فرآیند تصمیم گیری.برای دانلود جزوه به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

شنبه 15 مرداد 1401 0 168 ادامه مطلب

تصمیم سازی