تصمیم‌سازی | Decision Making

6 اصل پایدار در تصمیم گیری

تصمیم,تصمیم سازی,تصمیم گیری,اصول تصمیم گیری,اصول تصمیم سازی,مراحل تصمیم گیری,مراحل تصمیم سازی,

تصمیم گیری فرآیندی حیاتی است که هر فرد، سازمان یا گروهی باید در مقطعی از زمان آن را بپیماید. گرفتن تصمیمی درست نیازمند رویکردی نظام مند است که تمامی عوامل مرتبط

6 اصل پایدار در تصمیم گیری

6 اصل پایدار در تصمیم گیری 250

تصمیم گیری فرآیندی حیاتی است که هر فرد، سازمان یا گروهی باید در مقطعی از زمان آن را بپیماید. گرفتن تصمیمی درست نیازمند رویکردی نظام مند است که تمامی عوامل مرتبط را در بر می گیرد، جوانب مثبت و منفی را می سنجد، و روندی منطقی را پیگیری می کند. با این حال، بر خلاف تصور برخی تصمیم گیری دانش کاملاً دقیقی نیست، و عوامل متعددی وجود دارند که می توانند بر نتیجه آن تأثیر بگذارند. این مقاله شش اصل پایدار در تصمیم‌گیری را بررسی می‌کند که می‌تواند به افراد و سازمان‌ها کمک کند تا تصمیم های آگاهانه‌تر و منطقی‌تری بگیرند.اصل 1: مسئله را تعریف کنید.
اولین اصل تصمیم گیری، تعریف دقیق مشکل یا مسئله است. این شامل شناسایی علت اصلی مشکل و درک تأثیر آن بر سازمان یا فرد است. بنا بر گفته مکنزی اند کمپانی (2021)، تعریف دقیق مشکل می تواند مانع از نتیجه گیری زودهنگام تصمیم گیرندگان و نادیده گرفتن اطلاعات مهم شود. گردآوری داده ها و اطلاعات تا حد امکان برای به دست آوردن درک جامعی از مشکل ضروری است.اصل 2: گزینه های جایگزین را شناسایی کنید.
دومین اصل تصمیم گیری، شناسایی گزینه های جایگزین است. این شامل ایجاد دامنه گسترده ای از راه حل های ممکن است که می توانند مشکل را برطرف کنند. به گفته بازرمن و مور (2013)، شناسایی جایگزین ها بسیار مهم است زیرا می تواند دیدگاه تصمیم گیرندگان را گسترش دهد و احتمال شناسایی بهترین راه حل را افزایش دهد. گزینه های جایگزین باید بر پایه امکان سنجی، تأثیر بالقوه و هزینه آن ها ارزیابی شوند.اصل 3: ارزیابی گزینه های جایگزین.
سومین اصل تصمیم گیری، ارزیابی دقیق گزینه هاست. این شامل ارزیابی نقاط قوت و ضعف هر گزینه و مقایسه آن ها با یکدیگر است. بر پایه دیدگاه تورسکی و کانمن (1974)، تصمیم گیرندگان تمایل دارند تحت تأثیر سوگیری های شناختی قرار بگیرند که می تواند به انتخاب های نابهینه بینجامد. بنابراین، ارزیابی نظام مند جایگزین‌ها برای به حداقل رساندن ریسک تصمیم‌گیری جانبدارانه بسیار مهم است.اصل 4: عواقب را در نظر بگیرید.
چهارمین اصل تصمیم گیری، در نظر گرفتن پیامدهای هر گزینه است. این شامل ارزیابی تأثیر بالقوه هر جایگزین بر سازمان یا فرد و ذینفعان آن است. به گفته لریک و سول (2008)، در نظر گرفتن پیامدها می تواند به تصمیم گیرندگان کمک کند تا از تصمیم هایی که به ضرر گروهی دیگر است، دوری کنند. در نظر گرفتن پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدت بسیار مهم است.اصل 5: تصمیم بگیرید.
اصل پنجم تصمیم گیری، تصمیم گیری بر پایه ارزیابی جایگزین ها و پیامدها است. این شامل انتخاب بهترین گزینه است که به مشکل رسیدگی می کند و با اهداف سازمان یا فرد همسو می شود. به گفته جانیس و مان (1977)، تصمیم گیری می تواند چالش برانگیز باشد زیرا نیازمند مسئولیت پذیری برای نتیجه است. با این حال، گرفتن تصمیمی روشن و منطقی برای دستیابی به نتایج مطلوب ضروری است.اصل 6: از تجربه بیاموزید.
ششمین اصل تصمیم گیری، آموختن از تجربه است. این شامل بازتاب در فرآیند تصمیم گیری و نتیجه آن و شناسایی زمینه های بهبود است. بنا بر دیدگاه آرگریس و شون (1978)، یادگیری از تجربه می تواند به تصمیم گیرندگان کمک کند تا به بینش ها و دیدگاه های جدیدی دست یابند که می توانند در تصمیم گیری های آینده به کار روند. ارزیابی نتایج مثبت و منفی تصمیم برای بهبود تصمیم گیری در آینده بسیار مهم است.نتیجه گیری
در نتیجه، تصمیم گیری فرآیندی ضروری است که نیازمند رویکردی نظام مند و بررسی دقیق تمامی عوامل مرتبط است. شش اصل پایدار در تصمیم‌گیری، یعنی تعریف مشکل، شناسایی جایگزین‌ها، ارزیابی جایگزین‌ها، در نظر گرفتن پیامدها، تصمیم‌گیری و یادگیری از تجربیات، می‌تواند به افراد و سازمان‌ها در تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر و منطقی‌تر کمک کند. با پیروی از این اصول، تصمیم گیرندگان می توانند خطر سوگیری های شناختی را به حداقل ممکن برسانند و کیفیت تصمیم های خود را بهبود بخشند.منابع


Argyris, C., & Schön, D. A. (1978). Organizational learning: A theory of action perspective. Reading, MA: Addison-Wesley.

Bazerman, M. H., & Moore, D. A. (2013). Judgment in managerial decision making. John Wiley & Sons.

Janis, I. L., & Mann, L. (1977). Decision making: A psychological analysis of conflict, choice, and commitment. Free Press.

Larrick, R. P., & Soll, J. B. (2008). The MPG illusion. Science, 320(5883), 1593-1594.

McKinsey & Company. (2021). The art of problem definition. Retrieved from https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/the-art-of-problem-definition

Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. Science, 185(4157), 1124-1131.

تصمیم سازی