تصمیم‌سازی | Decision Making

لغات و اصطلاحات تصمیم سازی – بخش 5

تصمیم,تصمیم گیری,تصمیم سازی,اصطلاحات تصمیم گیری,اصطلاحات تصمیم سازی,لغات تصمیم گیری,لغات تصمیم سازی,لغات و اصطلاحات تصمیم گیری,لغات و اصطلاحات تصمیم سازی,واژه نامه تصمیم گیری,واژه نامه تصمیم سازی,دانش تصمیم,علم تصمیم,واژه های تصمیم گیری,واژه های تصمیم سازی,دیکشنری تصمیم,دیکشنری تصمیم گیری,فرهنگ تصمیم,فرهنگ تصمیم گیری,مفاهیم تصمیم گیری,

بخش پنجم لغات و اصطلاحات تصمیم سازی در این مطلب ارائه می شود.

لغات و اصطلاحات تصمیم سازی – بخش 5

لغات و اصطلاحات تصمیم سازی – بخش 5 155

Coalition: ائتلاف: اتحادیه یا اتحاد موقت سهامداران به عنوان یک گروه تصمیم گیری برای گرفتن تصمیمی خاص.

 
Coarse model: مدل بزرگ: از نظر ساختاری مدلی ساده تر است.

 
Coherent: منسجم: تصمیم از قواعد منطقی سازگاری پیروی می کند.

 
Common Errors in Understanding the Decision Problem: خطاهای رایج در درک مسئله تصمیم گیری:

 
- از یک مدل قضاوت می توان برای شناسایی منابع سوگیری در کسب اطلاعات و استفاده از آن زمانی که افراد با تصمیم های دشوتر دست و پنجه نرم می کنند، بهره برداری کرد.
- تصمیم گیرندگان اطلاعات را به شکل گزینشی تشخیص می دهند و به اطلاعاتی که به راحتی در دسترس هستند وزن زیادی می دهند.
- اشتباه در تشخیص و وزن دهی اطلاعات ناشی از:
مشکل در تخمین دقیق فراوانی رویدادها. وزن دادن به رویدادهایی که با آنها خویشاوندی زیادی دارند. تأکید بر اطلاعات منطبق با تجربیات گذشته. جذب شدن به اطلاعات واضح و کاهش ارزش اطلاعات کم رنگ. تأثیرات نظم، که در آن اطلاعاتی که در ابتدا شناسایی می شوند، وزن بیشتری نسبت به اطلاعاتی که بعداً شناسایی می شوند، دارند.
- یک زمینه گمراه‌کننده تصمیم‌گیری را به گونه ای تنظیم می‌کند که اطلاعات تشخیصی نادیده گرفته می‌شود.
- تکیه انحصاری بر اطلاعات موجود می تواند زمینه ای گمراه کننده ایجاد کند.

 
Comparative statics: استاتیک مقایسه ای: استاتیک مقایسه ای فرآیند تغییر مقدار متغیری در یک مدل به منظور مشاهده تأثیرات فردی آن بر یک تابع ارزش یا نتیجه تصمیم است.

 
Complete model: مدل کامل: تمام ملاحظات مربوطه را به شکل جامع، ضمنی یا صریح پوشش می دهد.

 
Complex model: مدل پیچیده: مدلی است با ساختاری پیچیده.

 
Comprehensive coherence: انسجام جامع: قضاوت های تصمیم گیرندگان از نظر منطقی کاملاً سازگار هستند.

 
Concept: مفهوم: کلمه یا گروهی از کلمات که حقایق، رویدادها یا ایده های خاصی را در یک دسته خلاصه یا طبقه بندی می کنند. مفاهیم، برچسب ها یا دسته ها یا ویژگی های انتخاب شده اشیا هستند. مانند آجرهایی هستند که از آنها نظریه ها ساخته می شوند. نظریه ها با پیوند دادن مفاهیمی که نشان دهنده ویژگی های گوناگون یا متعلق به طبقات مختلف هستند و با توسعه مجموعه هایی از گزاره های مرتبط در مورد رابطه (های) میان چنین مفاهیمی ساخته می شوند.

 
Conceptualization: مفهوم سازی: فرآیند شفاف سازی و مشخص کردن معنای متغیرها در بیان یک مسئله یا فرضیه به منظور تسهیل بررسی تحقیق مربوطه با پالایش و توسعه یک فرضیه واضح، دقیق و قابل آزمون.

تصمیم سازی