تصمیم سازی | Decision Making

معرفی کتاب: هنر شفاف اندیشیدن

تصمیم,تصمیم گیری,تصمیم سازی,تحلیل مسئله,تحلیل تصمیم,علم تصمیم,هنر تصمیم گیری,تصمیم گیری درست,هنر شفاف اندیشیدن,شفاف اندیشیدن,رولف دوبلی,فرایند تصمیم گیری,خطاهای شناختی,خطاهای اجتماعی,توهم کنترل,بهبود تصمیم گیری,ارزیابی تصمیم,عادل فردوسی پور,بهزاد توکلی,علی شهروز,

کتاب "هنر شفاف اندیشیدن" نوشته رولف دوبلی، به بررسی روش‌هایی برای بهبود فرایند تصمیم‌گیری و افزایش کیفیت تصمیم‌گیری‌های گروهی می‌پردازد.

معرفی کتاب: هنر شفاف اندیشیدن

معرفی کتاب: هنر شفاف اندیشیدن 119

کتاب "هنر شفاف اندیشیدن" نوشته رولف دوبلی، به بررسی روش‌هایی برای بهبود فرایند تصمیم‌گیری و افزایش کیفیت تصمیم‌گیری‌های گروهی می‌پردازد. در این کتاب، دوبلی به بررسی روش‌هایی برای شفاف سازی فرایند تصمیم‌گیری و ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌های گروهی می‌پردازد. نکات مهمی که در این کتاب بررسی شده است عبارتند از: شناسایی و رفع خطاهای ذهنی در فرایند تصمیم‌گیری، شفاف سازی فرایند تصمیم‌گیری، ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌های گروهی، توجه به جزئیات و اطلاعات کم، توجه به تأثیرات طولانی مدت تصمیم های گروهی.

 
پنج درس مهمی که از این کتاب می‌توان گرفت عبارتند از:
۱. تمرکز روی مسئله: برای اینکه بتوان بهترین تصمیم را گرفت، باید بر مسئله مورد نظر تمرکز کرد و از جزئیات آن آگاه شد.
۲. شناخت دقیق از مسئله: برای شفاف سازی فرایند تصمیم‌گیری، باید به دقت به مسئله نگاه کرد و از جزئیات آن آگاه شد.
۳. تحلیل مسئله: برای بهبود فرایند تصمیم‌گیری، باید مسئله را به شکل دقیق تحلیل کرد و به دنبال راه‌حل‌هایی برای آن بود.
۴. ارزیابی راه‌حل‌ها: برای ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری، باید راه‌حل‌های مختلف را ارزیابی کرد و بهترین راه‌حل را انتخاب کرد.
۵. اجرای تصمیم: برای بهبود فرایند تصمیم‌گیری، باید تصمیم گرفته شده را انجام داد و نتایج آن را ارزیابی کرد.

 
در این کتاب، دوبلی به بررسی خطاهای ذهنی مختلفی که در فرایند تصمیم‌گیری وجود دارند، پرداخته شده است. این خطاها شامل خطاهای شناختی و اجتماعی می‌شوند که بر روی فرایند تصمیم‌گیری و تفکر ما تأثیر می‌گذارند. برخی از خطاهای شناختی و اجتماعی که در کتاب بررسی شده‌اند عبارتند از:
1. توهم کنترل: این خطا به این معنی است که ما به شکل نادرستی فکر می‌کنیم که می‌توانیم کنترل کاملی بر رویدادها داشته باشیم.
2. تأثیر اعتماد به نفس کاذب: این خطا به این معنی است که ما به شکل نادرستی به توانایی‌های خودمان اعتماد کرده و بیشتر به دلیل این اعتماد به نفس کاذب، تصمیم های اشتباهی می‌گیریم.
3. خستگی در تصمیم‌گیری: این خطا به این معنی است که در صورت خستگی، تصمیم‌گیری‌های ما به شکل قابل توجهی تحت تأثیر قرار می‌گیرند و ممکن است به تصمیم های نادرستی منجر شوند.
4. توجه به جزئیات و اطلاعات کم: این خطا به این معنی است که ما به شکل نادرستی به جزئیات و اطلاعات کم توجه می‌کنیم و بیشتر به دلیل این توجه ناکافی، تصمیم های نادرستی می‌گیریم.
5. توجه به تأثیرات طولانی مدت تصمیم های گروهی: این خطا به این معنی است که در تصمیم‌گیری‌های گروهی، ما به شکل نادرستی به تأثیرات طولانی مدت تصمیم های خود توجه نمی‌کنیم و بیشتر به دلیل این توجه ناکافی، تصمیم های نادرستی می‌گیریم.

 
همچنین، برخی از خطاهای شناختی و اجتماعی که در کتاب هنر شفاف اندیشیدن اثر رولف دوبلی بررسی شده است، عبارتند از:
1. توهم بدن شناگر: اشتباه گرفتن عامل انتخاب با نتیجه. مثال: شنا کردن باعث ایجاد یک بدن خوش فرم برای شما می شود. در واقع این گمانه که شناگران عالی با یک ترکیب خوب برای شنا متولد شده اند از این خطا سرچشمه یافته است.
2. خوشه انگاری: توهمی که ما را متمایل به شبیه سازی الگویی در رویدادهایی می کند که به صورت تصادفی رخ می دهند.
3. تأیید اجتماعی: مانند "خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو" که نمونه ای از سوگیری تأیید اجتماعی است. در این جهت گیری یا خطا فرد به منظور کسب تأیید اجتماعی از رفتاری پیروی می کند که توسط جامعه تأیید می شود.
4. انتظارات: انتظارات، واکنش ما را در برابر حوادث مختلف شکل می دهند و به خوشبختی ما کمک می‌کنند. زیاد کردن انتظارات برای خود و کسانی که به آنها علاقه داریم و کاهش انتظارات در مورد چیزهایی که نمی توانیم کنترل کنیم. در واقع در این حالت اقدام به توجیح خودمان می‌کنیم.
5. منطق ساده: تمایل به غفلت در قضاوت و شهود، چرا که به زحمت کمتری نیاز خواهد بود.
6. کارآفرینی و هنر شفاف اندیشیدن: بیشتر مردم دریافت یک حقوق یا به قولی آب باریکه را به رفتن به درون چالش بزرگ کارآفرینی ترجیح می دهند. در حالی که اگر از مردم بپرسید، بیشترشان بر خلاف این حقیقت نسبت به خودشان فکر می کنند.

 
در کل، کتاب "هنر شفاف اندیشیدن" به بررسی امکان بهبود فرایند تصمیم‌گیری و افزایش کیفیت تصمیم‌گیری‌های گروهی می پردازد. این کتاب به ما می‌آموزد که چگونه درست فکر کنیم و تصمیم‌های خوب بگیریم. در این کتاب، موضوعاتی مانند خطاهای ذهنی، تحلیل مسئله، ارزیابی راه‌حل‌ها و اجرای تصمیم بررسی شده‌اند. این کتاب توسط آقایان عادل فردوسی پور، بهزاد توکلی، و علی شهروز به فارسی ترجمه شده و از سوی نشر چشمه منتشر و چند بار تجدید چاپ شده است. مطالعه این کتاب به همگان صرف نظر از سطح تحصیلاتشان توصیه می شود. 

تصمیم سازی