تصمیم‌سازی | Decision Making

لغات و اصطلاحات تصمیم سازی – بخش 6

تصمیم,تصمیم گیری,تصمیم سازی,اصطلاحات تصمیم گیری,اصطلاحات تصمیم سازی,لغات تصمیم گیری,لغات تصمیم سازی,لغات و اصطلاحات تصمیم گیری,لغات و اصطلاحات تصمیم سازی,واژه نامه تصمیم گیری,واژه نامه تصمیم سازی,دانش تصمیم,علم تصمیم,واژه های تصمیم گیری,واژه های تصمیم سازی,دیکشنری تصمیم,دیکشنری تصمیم گیری,فرهنگ تصمیم,فرهنگ تصمیم گیری,مفاهیم تصمیم گیری,

بخش ششم لغات و اصطلاحات تصمیم سازی شامل 10 اصطلاح دیگر در این بخش ارائه شده است. اصطلاحاتی مانند: Conditional probability, Conditioned assessment,

لغات و اصطلاحات تصمیم سازی – بخش 6

لغات و اصطلاحات تصمیم سازی – بخش 6 305

بخش ششم لغات و اصطلاحات تصمیم سازی شامل 10 اصطلاح دیگر در این بخش ارائه شده است. 

 

Conditional probability: احتمال شرطی: احتمالی که با توجه به برخی احتمالات دیگر یا بر پایه آگاهی از رویدادهای دیگر مشخص شده است.

 

Conditioned assessment: ارزیابی مشروط: یعنی همه چیز به عامل یا عوامل دیگری بستگی دارد.

 

Conditioning possibility: احتمال شرطی سازی: شرایط عدم قطعیت یا اطمینان که بر دیگر احتمالات تأثیر می گذارد، مانند تأثیر شرایط محیطی یا فردی بر شخص مشارکت کننده.

 

Conflict: تعارض: اختلاف میان افراد با علایق، دیدگاه ها یا برنامه های گوناگون، که سبب اختلال عاطفی و استرس می شود.

 

Consequences: پیامدها: چشم انداز ناشی از اقدام تصمیم گیرندگان که می تواند هر گونه پیامد تعریف شده یا نامشخصی باشد.

 

Conspicuous alternatives: جایگزین های آشکار: روش های سنتی یا معمولی برای پاسخ به مشکلات اصلی که در اوایل فرآیند تصمیم گیری ایجاد می شوند.

 

Constituent: ذینفع: طرف ذینفعی که انتظار می رود تصمیم گیرنده به نمایندگی از سوی او اقدام کند.

 

Constraint: محدودیت: محدودیت یک نمایش ریاضی در یک مسئله برنامه ریزی، شامل برخی عوامل موقعیتی است که باید در هنگام تلاش برای بهینه سازی یک تابع مقدار با توجه به متغیرهای کلیدی آن در نظر گرفته شود. برای نمونه، هنگامی که مدیری یک طرح تجاری را تدوین می کند، نمی تواند بیش از مقداری که بودجه کلی برای یک بخش اجازه می دهد، برای تبلیغات هزینه کند. انواع گوناگونی از محدودیت ها وجود دارند، از جمله محدودیت های سیاستی، محدودیت های مالی، محدودیت های فیزیکی، محدودیت های اخلاقی و محدودیت های منطقی، بسته به ویژگی های شرایطی که در آن یک تحلیلگر مدل سازی می کند.

 

Consultant: مشاور: شخصی که اطلاعات را گردآوری می کند، پایگاه دانشی ایجاد می کند و مشاوره حرفه ای مربوط به مسئله تصمیم گیری یک فرد، گروه یا سازمان را به شکل داوطلبانه یا برای پاداش ارائه می دهد.

 

Context: زمینه: موقعیتی که اطلاعات پس زمینه و بینش های مرتبط با یک تصمیم را گردآوری می کند و از آن معنا و درک استخراج می شود (گاهی محیط نیز نامیده می شود).

تصمیم سازی