تصمیم‌سازی | Decision Making

آشنایی با مدل تصمیم سازی ADDIE

تصمیم سازی تجاری,تصمیم سازی سازمانی,مدل های تصمیم سازی,الگوهای تصمیم سازی,مدل تصمیم سازی آدی ایی,مدل تصمیم سازی ADDIE,

مدل تصمیم سازی ای دابل دی آی ایی یا به اختصار (ADDIE) با هدف طراحی و اجرای تصمیم های با کیفیت تدوین شده است. این مدل تصمیم سازی تجاری را تسهیل می کند. رویکرد اساسی این مدل در تصمیم سازی نیازسنجی، طراح

آشنایی با مدل تصمیم سازی ADDIE

آشنایی با مدل تصمیم سازی ADDIE 778

مدل تصمیم سازی ای دابل دی آی ایی یا به اختصار (ADDIE) با هدف طراحی و اجرای تصمیم های با کیفیت تدوین شده است. این مدل تصمیم سازی تجاری را تسهیل می کند. رویکرد اساسی این مدل در تصمیم سازی نیازسنجی، طراحی و اجرای اثربخش تصمیم با پیشنهاد بهترین تصمیم ها است. تلاش طراحان این مدل تصمیم سازی بر این باور استوار بوده است که ابتدا باید نیازهای مشاوره ای و تصمیمی افراد را به خوبی درک نمود و با توجه به شرایط آن ها بهترین مدل تصمیم سازی را ارائه داد. هنر این مدل در ایجاد توازنی هوشمندانه میان بنیان های علمی تصمیم سازی و نیازهای افراد است به گونه ای که بتوان بهترین گزینه های تصمیمی را طراحی و اجرا نمود.تصور کنید مدیر یک مرکز تجاری در پی یافتن تصمیمی مناسب جهت توسعه ی مرکز خود است. برای طراحی چنین تصمیمی کارهای زیادی باید انجام گیرد و اطلاعات فراوانی مورد نیاز است. اما به هر حال برای این که تصمیم مورد نظر به خوبی طراحی و اجرا شود، ابتدا لازم است به پرسش هایی مانند این ها پاسخ دهیم تا طرح و برنامه ای مناسب برای مرکز تجاری طراحی کنیم:-  برنامه پیشنهادی باید بر چه موضوعاتی تمرکز داشته باشد؟-  چگونه می توان مطمئن بود که گزینه های تصمیمی طراحی شده، اثربخش خواهند بود؟-  با وجود تمامی کارهائی که برای طراحی برنامه انجام خواهند شد، از کجا معلوم که برخی گام های مهم از قلم نیفتاده باشند؟برای ارائه پاسخ مناسب به این پرسش ها با ساده سازی مدل تصمیم سازی خردگرا یا عقلائى (Rational Decision-Making Model)  مدل برنامه ریزی خود را با الهام از یکی از معتبرترین تجارب جهانی که رویکردی آموزشی دارد، انتخاب می کنیم و از آن در تصمیم سازی بهره برداری می نماییم. این مدل که در حقیقت حاصل خرد جمعی و یکی از تجارب آزموده شده جهانی است، بر پنج اصل زیر استوار است:تحلیل = Analysisطراحی = Designتوسعه و ایجاد = Developmentاجراء = Implementationارزیابی = Evaluation 

این مدل برنامه ریزی امکان می دهد تا نیازهای تصمیمی خود را با رویکردی آموزشی پاسخگو باشیم. بر پایه ی این مدل، تصمیم سازی از چارچوب های شخصی و سلیقه ایی فراتر می رود و با در بر گرفتن شاخصه های معتبر تصمیم سازی در سطح بین المللی مانند مدل ADDIE، راه حل های قابل اطمینانی در اختیار ما قرار می گیرد. گفتنی است مدل ADDIE در آغاز توسط دانشگاه ایالتی فلوریدا به منظور فرموله کردن برنامه توسعۀ سیستم های ساختارمند (ISD) برای آموزش های نظامی، ابداع و به کارگرفته شد و هدف آن ارتقاء مهارت افراد در حدی بود که بتوانند کارهای خاصی را به خوبی انجام دهند. اما با توجه به شباهت زیاد آن به مدل تصمیم سازی خردگرا، می توان آن را در تصمیم سازی های فردی و گروهی به خوبی به کار برد و سرلوحه ی کار قرار داد.

تصمیم سازی