تصمیم‌سازی | Decision Making

رویکرد ترکیبی نوین بر پایه تحلیل پوششی داده های DFM

تصمیم گیری,تصمیم سازی,توسعه پایدار,ارزیابی کارایی,تحلیل پوششی داده ها,پایداری زیست محیطی,حداقل سازی اختلاف فاصله,حکمرانی,سیاستگذاری,کارایی,

رویکرد ترکیبی نوین بر پایه تحلیل پوششی داده های  DFMبا خروجی نامطلوب و تحلیل خوشه ای جهت ارزیابی توسعه پایدار کشورها نوشته: فاطمه زمزم، حبیب زارع احمدآبادی، علیرضا ناصرصدرآبادی، علی مروتی شر

رویکرد ترکیبی نوین بر پایه تحلیل پوششی داده های DFM

رویکرد ترکیبی نوین بر پایه تحلیل پوششی داده های  DFM 171

رویکرد ترکیبی نوین بر پایه تحلیل پوششی داده های  DFMبا خروجی نامطلوب و تحلیل خوشه ای جهت ارزیابی توسعه پایدار کشورهانوشته: فاطمه زمزم، حبیب زارع احمدآبادی، علیرضا ناصرصدرآبادی، علی مروتی شریف آبادیچکیده: تحلیل کارایی کشورها در زمینه توسعه پایدار با توجه ویژه به انتشار گازهای گلخانه ای، می تواند کمک شایانی به سیاستگذاری توسعه منطقه ای و جهانی نماید. پژوهش حاضر با ارائه یک مدل DFM با خروجی های نامطلوب به ارزیابی عملکرد کشور ایران و 38 کشور OECD می پردازد. مقایسه تغییرات میزان افزایش در خروجی و کاهش در ورودی های جهت کارا شدن واحدهای تصمیم گیری در مدل هایDFM  و CCR از اهداف این پژوهش است. بر اساس بررسی ادبیات و پیشینه پژوهش نهاده های نیروی کار شاغل، کل مصرف انرژی اولیه و تشکیل سرمایه ناخالص به عنوان ورودی، نهاده تولید ناخالص داخلی (GDP) به عنوان خروجی مطلوب و نهاده مجموع انتشار گازهای گلخانه ای به استثنایLULUCF  به عنوان خروجی نامطلوب در نظر گرفته شده است. در نهایت نتایج نشان داد که کشورهای ناکارا جهت رسیدن به مرز کارا باید بیشترین تغییر را در نهاده ورودی کل مصرف انرژی اولیه و کمترین تغییر را در نهاده خروجی مطلوب GDP ایجاد کنند. لذا توجه به مدیریت مصرف انرژی و پرداختن به آن می تواند در کارا شدن کشورهای ناکارا و دارای عملکرد ضعیف در پایداری زیست محیطی، نظیر ایران مؤثرتر باشد. همچنین تحلیل ها نشان داد که در ایران جهت بهبود وضعیت پایداری، سیاستگذاران باید بیشترین توجه خود را معطوف به کاهش مصرف انرژی، افزایش سطح بهره وری نیروی کار، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و در نهایت بهبود بهره وری سرمایه گذاری وGDP نمایند. بر مبنای روش تحقیق اشاره شده، به مقایسه دو شیوه مدلسازی ارزیابی کارایی کشورها در زمینه توسعه پایدار پرداخته شده است و مزیتهای مدل DFM نسبت به CCR مورد تحلیل قرار گرفته است.کلیدواژه ها: ارزیابی کارایی، تحلیل پوششی داده ها، پایداری زیست محیطی، حداقل سازی اختلاف فاصله، کاراییمأخذ: نشریه پژوهش های نوین در تصمیم گیری، دوره 7، شماره 2 

دانلود مقاله با فرمت PDF

تصمیم سازی