تصمیم‌سازی | Decision Making

نشریه پژوهش های نوین در تصمیم گیری

تصمیم سازی,تصمیم گیری,نشریه,فصلنامه,پژوهش,پژوهش های نوین در تصمیم گیری,ژورنال,ژورنال تخصصی,انجمن علمی مدیریت صنعتی,دانشگاه تربیت مدرس,مقاله,

این نشریه یک فصلنامه علمی و پژوهشی است که از بهار 1395 در زمینه پژوهش های نوین در تصمیم گیری به زبان فارسی منتشر می شود. صاحب امتیاز نشریه انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران و مدیر مسئول آن در حال حاضر جنا

نشریه پژوهش های نوین در تصمیم گیری

نشریه پژوهش های نوین در تصمیم گیری 159

این نشریه یک فصلنامه علمی و پژوهشی است که از بهار 1395 در زمینه پژوهش های نوین در تصمیم گیری به زبان فارسی منتشر می شود. صاحب امتیاز نشریه انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران و مدیر مسئول آن در حال حاضر جناب آقای دکتر امیر افسر است. سردبیری نشریه را جناب آقای دکتر عادل آذر بر عهده دارد.هیئت تحریریه نشریه متشکل از 13 نفر از پژوهشگران و استادان دانشگاه های کشور است. دفتر نشریه در دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس مستقر است. دسترسی به مقالات آن رایگان و آزاد است. مقالات پژوهشی و مروری توسط داوران نشریه بررسی شده و به رایگان منتشر می شوند. میانگین بازه زمانی فرآیند داوری پذیرش مقاله حداکثر تا 6 ماه است. نشانی وب سایت نشریه از این قرار است: http://journal.saim.ir

تصمیم سازی