تصمیم‌سازی | Decision Making

ژورنال اروپایی پژوهش عملیاتی

تصمیم سازی,تصمیم گیری,نشریه,فصلنامه,پژوهش,پژوهش های نوین در تصمیم گیری,ژورنال,ژورنال اروپایی,ژورنال تخصصی,ژورنال اروپایی پژوهش عملیاتی,آی اس آی,مقاله,

این نشریه تخصصی مقالاتی را به چاپ می رساند که به پیشبرد دانش در رشته های \"تحقیق در عملیات\" و \"تصمیم سازی\" کمک شایان توجهی کرده باشند. سردبیری نشریه را دکتر اسلوینسکی بر عهده دارد. مقالاتی که برای انتش

ژورنال اروپایی پژوهش عملیاتی

ژورنال اروپایی پژوهش عملیاتی 145

این نشریه تخصصی مقالاتی را به چاپ می رساند که به پیشبرد دانش در رشته های "تحقیق در عملیات" و "تصمیم سازی" کمک شایان توجهی کرده باشند. سردبیری نشریه را دکتر اسلوینسکی بر عهده دارد. مقالاتی که برای انتشار پذیرفته می شوند، معمولاً باید در این زمینه ها باشند:- جدیدترین بررسی های به عمل آمده و تحولات تحقیق در عملیات در سال های اخیر؛
- کاربردهای نوآورانه تحقیق در عملیات و توصیف روش های جدید برای حل مسائل واقعی؛
- مقالات تئوری و روش شناسی، ارائه نتایج پژوهشی که به روش شناسی تحقیق عملیاتی و مبانی نظری آن کمک می کنند؛
- یادداشت های کوتاهی که اشتباهات مهمی را در مقالاتی که قبلاً دراین ژورنال منتشر شده اند را شناسایی و تصحیح کنند.مقالات تئوری و روش شناسی در یکی از موضوعات زیر طبقه بندی می شوند:
- بهینه سازی مداوم
- بهینه سازی گسسته
- تولید، ساخت و تدارکات
- استوکاستیک و آمار
- پشتیبانی تصمیم
- هوش محاسباتی و مدیریت اطلاعات
- رابط با سایر رشته هابرای اطلاعات در مورد ارسال مقاله به راهنمای نشریه برای نویسندگان مراجعه کنید. وب سایت نشریه در این نشانی قرار دارد:https://www.journals.elsevier.com/european-journal-of-operational-research

تصمیم سازی