تصمیم‌سازی | Decision Making

روش تصمیم گیری هوشمندانه

تصمیم,تصمیم گیری,تصمیم سازی,تصمیم گیری هوشمند,تصمیم گیری هوشمندانه,

صمیم گیری فرآیند مهمی است که می تواند بر بسیاری از جنبه های زندگی ما تأثیر بگذارد، از تصمیم های شخصی گرفته تا تصمیم های تجاری و سیاست های عمومی. در سال های اخیر

روش تصمیم گیری هوشمندانه

روش تصمیم گیری هوشمندانه 74

تصمیم گیری فرآیند مهمی است که می تواند بر بسیاری از جنبه های زندگی ما تأثیر بگذارد، از تصمیم های شخصی گرفته تا تصمیم های تجاری و سیاست های عمومی. در سال های اخیر، روش تصمیم گیری هوشمندانه یا به اختصار SMART به عنوان ابزاری برای کمک به تصمیم گیری به شکل فزاینده ای محبوبیت یافته است. شرکت ها، سیاست گذاران عمومی و سایر تصمیم گیرندگانی که نیاز به تصمیم گیری های دشوار دارند، از این روش به نحو گسترده ای استفاده می کنند.SMART برگرفته از حروف نخست پنج واژه انگلیسی Specific, Measurable, Achievable, Relevant و Time-framed است. این روش بر این ایده استوار است که همه تصمیم ها باید بر اساس یک هدف و برنامه روشن باشند تا قابل دستیابی، مرتبط و از نظر زمانی معین باشند.مؤلفه خاص روش SMART آن است که تصمیم گیرنده باید هدف یا هدفی را که قرار است به آن دست یابد، به وضوح تعریف کند. تعیین هدف به روشن شدن هدف کلی تصمیم و نتیجه مورد انتظار کمک می کند. برای مثال، هدف یک محصول جدید ممکن است ایجاد محصولی باشد که سطح مشخصی از رضایت مشتری را داشته باشد و به سطح مشخصی از فروش برسد.یکی دیگر از ویژگی های روش SMART قابل اندازه گیری بودن آن است و به این منظور تصمیم گیرنده باید معیارهای موفقیت را تعریف کند. این کار اجازه می دهد تا اندازه گیری های خاص در طول زمان انجام و ردیابی شوند. برای مثال، اگر هدف یک محصول جدید رسیدن به سطح مشخصی از رضایت مشتری باشد، می توان از معیارهایی مانند نظرسنجی مشتری، بررسی مشتری و داده های مربوط به وفاداری مشتری برای سنجش موفقیت تصمیم استفاده کرد.ویژگی دیگر روش SMART آن است که اهداف را دست یافتنی می سازد و به این منظور تصمیم گیرنده باید منابع موجود را در نظر بگیرد و یک برنامه عملی ایجاد کند که واقع بینانه و قابل دستیابی باشد. این شامل در نظر گرفتن منابع مالی، منابع پرسنلی و سایر منابع مورد نیاز برای اجرای تصمیم است. برای مثال، اگر قرار است محصول جدیدی عرضه شود، تصمیم گیرنده باید بودجه، جدول زمانی و منابع پرسنلی موجود را در نظر بگیرد.مؤلفه دیگر روش SMART آن است که تصمیم گیرنده ارتباط تصمیم را با اهداف و استراتژی های کلی باید در نظر بگیرد. این کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که تصمیم با استراتژی کلی هماهنگ است و دیگر تصمیم ها یا برنامه های بلند مدت را از مسیر خارج نمی کند.در نهایت، مولفه زمانی روش SMART از تصمیم گیرنده می خواهد که جدول زمانی تصمیم را در نظر بگیرد. این مؤلفه کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که تصمیم به موقع گرفته می شود، به گونه اکه می توان در محدوده زمانی مورد نظر به هدف دست یافت.روش تصمیم گیری SMART ابزار قدرتمندی است که می تواند به تصمیم گیرندگان در تصمیم گیری بهتر کمک کند. با پیروی از این روش، تصمیم گیرندگان می توانند اطمینان حاصل کنند که تصمیم های آن ها بر اساس اهداف و برنامه های کاملاً مشخص و قابل دستیابی، مرتبط و دارای یک چارچوب زمانی معین است. این روش می تواند به افزایش شانس موفقیت و کاهش احتمال شکست کمک کند.

تصمیم سازی