تصمیم‌سازی | Decision Making

لغات و اصطلاحات تصمیم سازی – بخش 3

تصمیم,تصمیم گیری,تصمیم سازی,اصطلاحات تصمیم گیری,اصطلاحات تصمیم سازی,لغات تصمیم گیری,لغات تصمیم سازی,لغات و اصطلاحات تصمیم گیری,لغات و اصطلاحات تصمیم سازی,واژه نامه تصمیم گیری,واژه نامه تصمیم سازی,دانش تصمیم,علم تصمیم,

Assessor: قضاوت کننده ی یک امکان واقعی بر اساس تابع فرکانس تجربی. Assumptions: مفروضاتی در مورد مقادیر عوامل کلیدی در فرآیند تصمیم گیری، مانند شرایط آینده

لغات و اصطلاحات تصمیم سازی – بخش 3

لغات و اصطلاحات تصمیم سازی – بخش 3 202

Assessor: قضاوت کننده ی یک امکان واقعی بر اساس تابع فرکانس تجربی.Assumptions: مفروضاتی در مورد مقادیر عوامل کلیدی در فرآیند تصمیم گیری، مانند شرایط آینده که بدیهی تلقی می شوند مگر این که در معرض تحلیل حساسیت قرار گیرند.Attribute: هر ویژگی توصیفی یا تجویزی، تمایز احتمالی.Availability heuristic: یک قاعده کلی که برای به دست آوردن اطلاعات استفاده می شود و در آن سهولت دسترسی به اطلاعات به عنوان معیاری تشخیصی تلقی می شود.Average Personal Utility: مطلوبیت شخصی میانگین وزن شده بر اساس احتمال، یعنی مطلوبیت مورد انتظار ذهنی.Average value: مجموع مقادیر ممکن ضربدر احتمال، به عنوان مثال، میانگین مطلوبیت شخصی.Background knowledge: دانش پس زمینه.Bad decisions: تصمیم های بد. ناتوانی در مواجهه با رویدادهای قابل پیش بینی و کنار آمدن با عوامل رفتاری که تصمیم گیرندگان را، چه با نتایج مطلوب و چه نامطلوب، بازدارد و گمراه کند.Behavioral: رفتاری. توصیفی از نحوه عملکرد تصمیم گیرندگان هنگام تصمیم گیری بدون کمک تاکتیک های هنجاری که توصیفی نیز نامیده می شود.Benchmarking: محک زنی. تعیین نقاط مرجع یا استانداردهایی که رفتارها یا تحولات را با استفاده از آن ها می توان در یک نقطه از زمان یا در طول زمان اندازه گیری کرد. ابزاری عملی برای بهبود عملکرد با یادگیری از بهترین شیوه ها و فرآیندهایی که توسط آن ها به دست می آید. 

تصمیم سازی