تصمیم‌سازی | Decision Making

الگوی تصمیم سازی پیش نگر

ساختار مدیریت پیش‌نگر,تصمیم سازی پیش نگر,الگوی تصمیم سازی پیش نگر,گام های تصمیم سازی پیش نگر,مدل تصمیم سازی پیش نگر,

برای پیاده سازی الگوی تصمیم سازی پیش نگر در یک سازمان نیازمند طراحی و استقرار ساختار کاربردی و اجرایی هستیم که این کار را امکانپذیر سازد. طراحی و استقرار چنین ساختاری در پنج گام صورت می گیرد. در این م

الگوی تصمیم سازی پیش نگر

پیاده سازی ساختار مدیریت پیش‌نگر در سازمان

برای پیاده سازی الگوی تصمیم سازی پیش نگر در یک سازمان نیازمند طراحی و استقرار ساختار کاربردی و اجرایی هستیم که این کار را امکانپذیر سازد. طراحی و استقرار چنین ساختاری در پنج گام صورت می گیرد. در این مطلب می خواهیم گام های مربوط را یک به یک معرفی نموده و شرح دهیم.

شنبه 12 تیر 1395 490 ادامه مطلب

تصمیم سازی