تصمیم‌سازی | Decision Making

تفکر خلاق

تصمیم,تصمیم گیری,تصمیم سازی,روش تصمیم گیری,سبک تصمیم گیری,تکنیک تصمیم گیری,تکنیکهای تصمیم گیری,فنون تصمیم گیری,کلاه تفکر,شش کلاه تفکر,دی بونو,تفکر جانبی,حل مسئله,حل مسأله,تکنیک حل مسئله,تکنیکهای حل مسئله,خلاقیت,تفکر,تفکر خلاق,

نگاه به یک تصمیم از چند زاویه    مقدمهرویکرد غریزی شما برای تصمیم گیری چیست؟ اگر به شکل طبیعی فردی خوش بین هستید، احتمال دارد که همیشه جنبه های منفی بالقوه تصمیم هایتان را در نظر نگیرید. ا

تفکر خلاق

شش کلاه تفکر

رویکرد غریزی شما برای تصمیم گیری چیست؟ اگر به شکل طبیعی فردی خوش بین هستید، احتمال دارد که همیشه جنبه های منفی بالقوه تصمیم هایتان را در نظر نگیرید. اگر فرد بسیار محتاطی باشید، ممکن است روی فرصت هایی که می توانند به روی شما باز شوند، چندان تمرکز نکنید. اگر هم شخصی هستید که هرچه دلتان به شما بگوید، می پذیرید؛ بهترین تصمیم‌های شما معمولاً همان هایی هستند که پس از بررسی چندین راه حل برای یک مسئله می گیرید.

یکشنبه 12 آذر 1402 101 ادامه مطلب

تصمیم سازی