تصمیم‌سازی | Decision Making

روش استفاده از هوش مصنوعی

نوشتن مقاله,نگارش مقاله,نوشتن مقاله ISI,نگارش مقاله ISI,مقاله با هوش مصنوعی,مقاله باChatGPT,مقاله ISI با هوش مصنوعی,مقاله ISI با AI,نوشتن مقاله با هوش مصنوعی,نگارش مقاله با هوش مصنوعی,نوشتن مقاله با هوش مصنوعی رایگان,نگارش مقاله با هوش مصنوعی رایگان,نوشتن مقاله با هوش مصنوعی رایگان فارسی,نگارش مقاله با هوش مصنوعی رایگان فارسی,نوشتن مقاله باChatGPT,نگارش مقاله باChatGPT,نوشتن مقاله با AI,نگارش مقاله باAI,روش استفاده از هوش مصنوعی,

  درباره خودآموزبرخی از دانشجویان، دانش‌آموختگان و پژوهشگران می‌پندارند نوشتن یک مقاله علمی و چاپ آن در یک نشریه معتبر آی‌اس‌آی کار دشواری است. این پندار بیشتر به این دلیل

روش استفاده از هوش مصنوعی

خودآموز نوشتن مقاله آی‌اس‌آی با هوش مصنوعی

این جزوه آموزشی به دانشجویان، دانش‌آموختگان و پژوهشگران گرامی که علاقه‌مند هستند یافته‌های پژوهشی خود را با استفاده از هوش مصنوعی به مقاله‌های علمی تبدیل و در نشریه‌های معتبر آی‌اس‌آی منتشر کنند، کمک می‌کند.

یکشنبه 02 اردیبهشت 1403 76 ادامه مطلب

تصمیم سازی