تصمیم‌سازی | Decision Making

فنون تصمیم‌گیری

کتاب,کتاب جدید,معرفی کتاب,تصمیم,تصمیم‌گیری,تصمیم سازی,تکنیک های تصمیم‌گیری,تصمیم‌گیری چند معیاره,تصمیم‌گیری موقعیتی,دانش تصمیم,دانش تصمیم‌گیری,علم تصمیم,روش های تصمیم‌گیری,سناریو,سناریوهای تصمیم‌گیری,فن تصمیم,فنون تصمیم‌گیری,کتاب تصمیم‌گیری,تصمیم‌گیری در زندگی,

کتاب \"تصمیم‌گیری در زندگی واقعی\" (Real Life Decision Making) روش‌های مختلف برای تصمیم‌گیری را به خوانندگان معرفی می‌کند.    نویسندگان این کتاب، متس دانیلسون و لاو اکنبر

فنون تصمیم‌گیری

تصمیم سازی