تصمیم‌سازی | Decision Making

فکر

آگاهی,اندیشه,اندیشه ورزی,تفکر,تفکر انتقادی,تجزیه و تحلیل,تحلیل,فکر,قدرت تحلیل,قدرت تفکر,تصمیم,تصمیم گیری,تصمیم سازی,روش تصمیم گیری,روش‌های تصمیم گیری,تکنیک‌های تصمیم گیری,سوگیری,سوگیری شناختی,خطا,خطای شناختی,

مقدمه به گمان برخی افراد واژه‌ی «انتقاد» به معنای بدگویی از موضوعی یا کسی یا برجسته‌سازی نواقص و نقاط ضعف آن موضوع یا آن شخص بدون درنظرگرفتن مزایا و خوبی‌های احتمالی است. ح

فکر

اهمیت تفکر انتقادی در تصمیم‌گیری مؤثر

به گمان برخی افراد واژه‌ی «انتقاد» به معنای بدگویی از موضوعی یا کسی یا برجسته‌سازی نواقص و نقاط ضعف آن موضوع یا آن شخص بدون درنظرگرفتن مزایا و خوبی‌های احتمالی است. حال آن که لفظ انتقاد برآمده از واژه نقد و به مفهوم بررسی منصفانه و تجزیه‌وتحلیل همه‌جانبه با درنظرگرفتن هر دو وجه مزایا و معایب موجود و بالقوه است. در مقوله تفکر و اندیشه‌ورزی نیز چنین پنداری وجود دارد که نیازمند تشریح و شفاف‌سازی برای درک بهتر آن است.

یکشنبه 20 اسفند 1402 89 ادامه مطلب

تصمیم سازی