تصمیم سازی | Decision Making

مدل تصمیم سازی پیش نگر

مدل های تصمیم سازی,مدل های تصمیم گیری,مدل تصمیم سازی پیش نگر,پیش نگری در تصمیم سازی,تجزیه و تحلیل اطلاعات در تصمیم سازی پیش نگر,

مدل های تصمیم سازی,مدل های تصمیم گیری,مدل تصمیم سازی پیش نگر,پیش نگری در تصمیم سازی,تجزیه و تحلیل اطلاعات در تصمیم سازی پیش نگر,

مدل تصمیم سازی پیش نگر

پیاده سازی ساختار مدیریت پیش‌نگر در سازمان

برای پیاده سازی الگوی تصمیم سازی پیش نگر در یک سازمان نیازمند طراحی و استقرار ساختار کاربردی و اجرایی هستیم که این کار را امکانپذیر سازد. طراحی و استقرار چنین ساختاری در پنج گام صورت می گیرد. در این مطلب می خواهیم گام های مربوط را یک به یک معرفی نموده و شرح دهیم.

شنبه 12 تير 1395 0 422 ادامه مطلب
تجزیه و تحلیل اطلاعات در تصمیم سازی پیش نگر

مهمترین گام در مدل تصمیم‌سازی پیش‌نگر، تجزیه و تحلیل اطلاعات پیرامون رویدادها و روندهایی است كه می‌توانند بر تصمیم تأثیر بگذارند. ”خلاصه‌ی رویداد“ گزارش كوتاه و سند فشرده‌ایی است كه رویداد را برای فرد تصمیم گیرنده به شكل موجز و چكیده بیان می‌كند. یك نمونه از خلاصه‌ی رویداد که حدود دو صفحه متن خواهد بود شامل بخش‌هایی به این شرح است: توصیف روندها، نیروهای محرك، افراد و گروه‌های ذینفع احتمالی، پیش‌نگری چشم‌اندازهای آینده و پیامدهای احتمالی برای تصمیم. برای تهیه ی چنین گزارشی ابتدا باید اولویت‌سنجی مناسبی از رویدادها داشته باشیم. اما چگونه باید اولویت‌سنجی کنیم؟

پنجشنبه 10 تير 1395 0 516 ادامه مطلب

تصمیم سازی