تصمیم سازی | Decision Making

نشریه تصمیم گیری

تصمیم سازی,تصمیم گیری,نشریه,نشریه تصمیم سازی,نشریه تصمیم گیری,نشریه خارجی,دانش تصمیم,علم تصمیم,ژورنال,ژورنال تخصصی,ژورنال قضاوت و تصمیم گیری,نشریه قضاوت و تصمیم گیری,نشریه تخصصی تصمیم گیری,نشریه تخصصی تصمیم سازی,آی اس ای,ISI,

ژورنال قضاوت و تصمیم گیری (Journal of Judgment and Decision Making) توسط انجمن قضاوت و تصمیم گیری (SJDM)  و انجمن اروپایی تصمیم گیری (EADM) مدیریت می شود. دسترسی به مقالات آن از طریق وب سایت نشری

نشریه تصمیم گیری

ژورنال قضاوت و تصمیم گیری

ژورنال قضاوت و تصمیم گیری (Journal of Judgment and Decision Making) توسط انجمن قضاوت و تصمیم گیری (SJDM)  و انجمن اروپایی تصمیم گیری (EADM) مدیریت می شود. دسترسی به مقالات آن از طریق وب سایت نشریه آزاد است. این ژورنال به تحلیل هنجاری، توصیفی و تجویزی قضاوت ها و تصمیم های انسانی می پردازد وهر دو ماه یکبار منتشر می شود. از ژانویه 2023، این نشریه  توسط انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر خواهد شد.

یکشنبه 09 مرداد 1401 0 105 ادامه مطلب

تصمیم سازی