تصمیم سازی | Decision Making

پیامد تصمیم

تصمیم سازی,گزینه,بهترین گزینه,پیامد تصمیم,گزینه های تصمیمی,

تصمیم سازی این گونه تعریف شده است: "فرآیند فکری انتخاب یک گزینه از میان گزینه های موجود." هنگامی که فردی تلاش می کند تصمیم خوبی بسازد، باید جنبه های مثبت و منفی هر گزینه را بسنجد و تمامی گزینه های

پیامد تصمیم

تصمیم سازی