تصمیم‌سازی | Decision Making

گام های تصمیم

تصمیم,تصمیم گیری,تصمیم سازی,تصمیم گیری استراتژیک,تصمیم گیری راهبردی,تصمیم سازی استراتژیک,تصمیم سازی راهبردی,گام های تصمیم,گام های تصمیم گیری,مراحل تصمیم,مراحل تصمیم گیری,علم تصمیم,دانش تصمیم,استراتژی,راهبرد,مسئله,حل مسئله,روش تصمیم گیری,روش تصمیم سازی,تصمیم گیری درست,

برای گرفتن تصمیم‌های استراتژیک یا راهبردی، باید پنج گام اصلی را برداریم. در این مقاله، گام‌های موردنظر را به‌اختصار شرح می‌دهیم.   1. تعریف مسئله یا مشکلنخستین گام این است ک

گام های تصمیم

تصمیم سازی