تصمیم‌سازی | Decision Making

دانلود رایگان جزوه کامل درس تصمیم گیری

جزوه,جزوه درسی,جزوه آموزشی,درس تصمیم گیری,تئوری تصمیم گیری,تصمیم گیری چند معیاره,تصمیم گیری چند شاخصه,تصمیم سازی,انواع تصمیم گیری,مدل های تصمیم گیری,تصمیم گیری چند هدفه,وزن دهی,مدل های جبرانی,حل مسئله,تکنیک های تصمیم گیری,معیارهای تصمیم گیری,SAW,TOPSIS,ELECTRE,AHP,

این جزوه آموزشی با بهره گیری از منابع معتبر فارسی در 3 بخش و 67 صفحه برای دانشجویانی که درس تصمیم گیری را مطالعه می کنند، تهیه و نتشر شده است.

دانلود رایگان جزوه کامل درس تصمیم گیری

دانلود رایگان جزوه کامل درس تصمیم گیری 314

این جزوه آموزشی با بهره گیری از منابع معتبر فارسی در 3 بخش و 67 صفحه برای دانشجویان گرامی مقطع کارشناسی ارشد که درس تصمیم گیری را در کلیه گرایش های رشته مدیریت، حسابداری، مهندسی صنایع و سایر رشته های مرتبط مطالعه می کنند، تهیه و تنظیم شده است. فهرست مطالب جزوه به ترتیب زیر است:

 

بخش اول: تصمیم گیری
1. تعریف تصمیم گیری
2. فرآیند تصمیم گیری
3. مدل های تصمیم گیری

 

بخش دوم: تصمیم گیری چند معیاره
1. معیارهای تصمیم گیری
2. اندازه گیری معیارها
3. مدل های تصمیم گیری چند معیاره

 

بخش سوم: تصمیم گیری چند شاخصه
1. تعریف هدف مساله

 
2. تعیین شاخص های ارزیابی
2.1 . جداسازی شاخص های كمی و كیفی
2.2 . جداسازی شاخص های با جنبه مثبت و منفی
2.3 . طیف بندی شاخص های كیفی

 
3. تعیین گزینه ها

 
4. تعیین روش امتیازدهی به معیارها
4.1 . ماتریس تصمیم گیری
4.2 . ماتریس مقایسات زوجی

 
5. ارزیابی معیارها

 
6. بی مقیاس سازی
6.1 . بی مقیاس سازی با استفاده از نرم
6.2 . بی مقیاس سازی خطی
6.3 . بی مقیاس سازی فازی

 
7. تعیین وزن شاخص ها

 
8. مدل های تصمیم گیری
8.1 . مدل های جبرانی
8.1.1 . ماكسی ماكس
8.1.2 . ماكسی مین
8.1.3 . هارویكز
8.1.4 . لكسیكوگراف
8.2 . مدل های غیرجبرانی
SAW .8.2.1
TOPSIS .8.2.2
ELECTRE .8.2.3
AHP .8.2.4

 

جزوه را می توانید از اینجا رایگان دانلود کنید.

تصمیم سازی