تصمیم‌سازی | Decision Making

روشی جدید برای حل مسائل تصمیم گیری چند معیاره

پژوهش,تصمیم,تصمیم سازی,تصمیم گیری,تصمیم گیری چند معیاره,تصمیم گیری چند شاخصه,مسائل چند معیاره,مسائل چند شاخصه,روش های رتبه بندی,منطق هندسی,

نوشته: مقصود امیری، محسن رحیمی مزرعه شاهی، و حمید تابلی چکیده: این مقاله روشی جدید برای حل مسائل تصمیم گیری چند معیاره ارائه می کند. این روش بر اساس تعریف هندسی خاصی از گزینه ها و با منطق ریاضی ساد

روشی جدید برای حل مسائل تصمیم گیری چند معیاره

روشی جدید برای حل مسائل تصمیم گیری چند معیاره 145

نوشته: مقصود امیری، محسن رحیمی مزرعه شاهی، و حمید تابلیچکیده: این مقاله روشی جدید برای حل مسائل تصمیم گیری چند معیاره ارائه می کند. این روش بر اساس تعریف هندسی خاصی از گزینه ها و با منطق ریاضی ساده اما قوی و مستدل طراحی شده است. یکی از مهمترین و مشخص ترین مزایای این روش قابل فهم بودن محتوا و سادگی فرایند و الگوریتم آن می باشد. محاسبات این روش با توجه به نگاه جدیدی که از لحاظ هندسی به این گونه مسائل می شود پیچیدگی و تنوع چندانی نداشته و از دیگر مزایای آن می توان به این نکته اشاره کرد که به راحتی امکان نمایش ترسیمی مسئله وجود دارد و علیرغم اکثر روش های حل مسائل تصمیم گیری چند معیاره که تنها دارای مدل ریاضی بوده و داشتن مدل ترسیمی برای آن روش ها فرایند پیچیده و مشکلی است در این روش مدل ترسیمی به سادگی رسم شده و با یک منطق مستدل هندسی می توان فرایند این روش را نمایش داد.کلیدواژه ها: تصمیم گیری، مسائل چند معیاره، روش های رتبه بندیمأخذ: نشریه مطالعات مدیریت صنعتی، دوره 9، شماره 24 دانلود مقاله با فرمت PDF

تصمیم سازی