تصمیم‌سازی | Decision Making

ژورنال قضاوت و تصمیم گیری

تصمیم سازی,تصمیم گیری,نشریه,نشریه تصمیم سازی,نشریه تصمیم گیری,نشریه خارجی,دانش تصمیم,علم تصمیم,ژورنال,ژورنال تخصصی,ژورنال قضاوت و تصمیم گیری,نشریه قضاوت و تصمیم گیری,نشریه تخصصی تصمیم گیری,نشریه تخصصی تصمیم سازی,آی اس ای,ISI,

ژورنال قضاوت و تصمیم گیری (Journal of Judgment and Decision Making) توسط انجمن قضاوت و تصمیم گیری (SJDM)  و انجمن اروپایی تصمیم گیری (EADM) مدیریت می شود. دسترسی به مقالات آن از طریق وب سایت نشری

ژورنال قضاوت و تصمیم گیری

ژورنال قضاوت و تصمیم گیری 119

ژورنال قضاوت و تصمیم گیری (Journal of Judgment and Decision Making) توسط انجمن قضاوت و تصمیم گیری (SJDM)  و انجمن اروپایی تصمیم گیری (EADM) مدیریت می شود. دسترسی به مقالات آن از طریق وب سایت نشریه آزاد است. این ژورنال به تحلیل هنجاری، توصیفی و تجویزی قضاوت ها و تصمیم های انسانی می پردازد وهر دو ماه یکبار منتشر می شود. از ژانویه 2023، این نشریه  توسط انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر خواهد شد.رشته تصمیم سازی حوزه ای میان رشته ای است. بنابراین، محتوای نشریه مرتبط با چندین زمینه مطالعاتی از جمله مطالعات روان شناختی، اقتصاد تجربی و فلسفه تجربی است.ژورنال قضاوت و تصمیم گیری انواع مقالات از جمله مقالاتی که انعکاس دهنده مشارکت های تجربی جدید، همکاری های رقابتی، پاسخ های آموزنده به مقالات مرتبط، فراتحلیل ها، مقالات نظری، مرورهای تاریخی، و مقالاتی که برای اهداف پژوهشی بالقوه طراحی شده باشند را پس از دریافت نظرات داوران و تأیید آنها منتشر می کند.مقالاتی که برای انتشار پذیرفته می شوند باید الزامات فنی نشریه را داشته باشند. اگر قصد دارید مقاله ای را جهت انتشار به این نشریه ارسال کنید که هنوز در نشریه دیگری منتشر نشده است، می توانید به وب سایت آن مراجعه نموده و اطلاعات ضروری را کسب نمایید.وب سایت نشریه در این نشانی است: https://journal.sjdm.org

تصمیم سازی